Blogs

Enterprise Social Network news & useful tips


4 BƯỚC QUẢN TRỊ & BẢO MẬT DỮ LIỆU TOÀN DIỆN VỚI ENTERPRISE SOCIAL NETWORK

Trên thị trường, có rất nhiều giải pháp hướng đến tạo ra hạ tầng dữ liệu tập trung và đồng nhất với nhiều lớp bảo mật cho doanh nghiệp. Trong đó, việc ứng dụng các nền tảng quản trị hiện đại tích hợp quản lý dữ liệu tập trung như Enterprise Social Network được xem là một trong những giải pháp tối ưu về mặt chi phí và thời gian triển khai cho doanh nghiệp.
27 Nov 2017 | 0 | 886